گام موفقیت

  1. maryam_eco2003

    ترجمه مقاله 12 گام کاربردی برای اینکه یاد بگیریم با جریان هم مسیر شویم!

    12 گام کاربردی برای اینکه یاد بگیریم با جریان هم مسیر شویم! هر ساختاری که برای زندگیمان خلق کنیم، هرقدر عادات خوب بسازیم، همیشه چیزایی هست که از کنترل خارج است و اگر به آنها اجازه دهیم، می توانند منبع بزرگی از عصبانیت، نا امیدی و استرس شوند. راه حل ساده این است که: یاد بگیریم با جریان هم...